Trang chủ

Sản xuất cây ăn quả

Ổn định diện tích khoảng 2.500 ha cây cam,quýt tập trung, đầu tư thâm canh, mở rộng áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), phấn...

Xi măng

Tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án xi măng: Sông Lam (giai đoạn 1) 4 triệu tấn/năm; Tân Thắng 1,8 triệu tấn/năm; Hoàng Mai 2 (giai đoạn 1) 2,2 triệu...