Nghị định Chính phủ Số: 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2018

08:28 - 15/05/18

  Nghị định Chính phủ Số: 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 158/2006/nđ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa